Английски със сугестопедия за възрастни и деца

Какво е сугестопедия ?

Сугестопедия е част от науката Сугестология и нейното приложение в педагогиката, създадена от проф. д-р Георги Лозанов за ефикасно предаване на знания:

  • с помощта на изкуствата
  • чрез неманипулирано внушение
  • по позитивен и радостен начин
  • при който се възприема огромен обем информация
  • човек подобрява духовното си здраве

Предмет на Сугестологията са сугестията (внушениението) и десугестията (освобождаваненето), които помагат да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното ѝ приложение е в педагогиката, известна като Сугестопедия, Десугестопедия, Резервопедия или Десугестивно обучение.

На базата на теорията на Сугестологията от средата на 60-те години на ХХ век, започва експериментирането, разработването и прилагането на учебно-лечебната десугестивно–сугестивна педагогическа система — Сугестопедагогика, или т.нар Сугестопедия — десугестивна педагогика.

Според сугестопедичната теория съществува ограничаваща социално и исторически изградена норма за нивото на човешката памет, бързината на автоматизирането и за трудностите в ученето. Ето защо една от най-важните задачи на Сугестопедията е в значителна степен да освободи (да десугестира) обучаващите се от тази обществена сугестивна норма.

Сугестопедията освобождава и стимулира не само паметта, а цялата личност – интересите, възприятията, интелектуалната активност, мотивацията, креативността; смекчава агресивните тенденции в характера, като оказва благоприятен психохигенен, психопрофилактичен и психотерапевтичен ефект.

Сугестологията и Сугестопедията могат да се прилагат в различни области, главно в областта на чуждоезиковото обучение. Приложението на Сугестологията в педагогиката, освен като сугестопедия, е известно и като десугестопедия, резервопедия и десугестивно обучение.

При сугестопедията не се прилага сънна метода или хипноза. Обучението се случва докато курсистите са в пълно съзнание. Освен това проф. Лозанов в една своя книга споделя впечатленията си за това кое е оказало решаваща роля за успешно извършена операция на пациент без упойка (самият той с думите си е бил „упойката“) -според него правилният подбор на думи, паузите и интонацията са способни да вкарат активният слушател в желаното състояние, в такова състояние, което му бъде внушено от опитния учен – ето и това е сугестопедия на практика.

Тук може да разберете как изглежда сугестопедия център „Easy Way“ през погледа на Гери или пък какво се случва там всеки ден.