През 1978г. ЮНЕСКО организира експертна работна група, която да проучи Сугестологията и Сугестопедията. В тази връзка, през ноември същата година, с цел първоначално запознаване на експертната група, са изготвени два документа на английски език:

1. Работен документ „Сугестология и Сугестопедия – теория и практика”, Г. Лозанов (1978), Доктор на медицинските науки, Директор на Изследователският институт по Сугестология, София.

2. Доклад относно метода на сугестологията/сугестопедията, Fajda Winnykamen (1978), университет „Рене Декарт” – Париж.Докладът се базира на проучване, извършено през септември и октомври 1978г. Експертната работна група на ЮНЕСКО се събира в София и през периода 11-16 декември 1978г. проучва на място сугестологията/сугестопедията. Резюме от протоколите на нейните съвещания е публикувано в САЩ (Journal of Suggestive Accelerative Learning and Teaching, Volume 3, Number 3, Fall 1978).

Окончателният доклад на ЮНЕСКО . В него са дадени следните препоръки:

VI. Препоръки.

  1. Участниците в работната група в София, дошли от различни страни и поканени лично, споделиха своя опит в областта на сугестопедията, сравниха своите теоретични постановки, с критичен анализ в някои случаи, посетиха действащи сугестопедични класове и участваха във визуална демонстрация на ефективността на метода.
  2. Представените разностранни доказателства – практики, директни сравнения, наблюдения в клас, както визуално на място така и чрез филм, добавени към изследователската документация, убедиха членовете на работната група да разглеждат Сугестопедията, поне в сравнение с традиционните методи, като процес, който като цяло води до по-добро обучение и е подходящ за много различни по тип обучаеми. Все пак обаче, получената информация от упоменатите източници остава непълна и трябва да се обогати за постигане на систематична оценка, чрез обмен на всички данни от изследванията и мненията на експертите по темата.
  3. Експертите разпределиха своите препоръки в три области, в които сугестопедията може да се използва (класирани по важност, намаляваща във всяка точка):

3.1 Изследователска дейност и експериментиране

  • Приоритетно:

a) Сугестопедията би трябвало да се използва преди всичко за работа върху педагогически проблеми, особено върху проблемите на ограмотяването и езиковото обучение, като един от многото възможни методи за това.

b) Международна интердисциплинарна комисия от експерти да се събира редовно през определени времеви интервали с цел обмен на информация и координация на изследователската дейност.

c) Да се сформира интердисциплинарна група от изследователи и специализирани преподаватели, която:

– да разработи материали по сугестопедия за обучение и оценяване;
– да открие нови приложения на сугестопедията;
– да продължи изучаването на неврологичните основи на сугестопедията;
– да изучава последиците от сугестопедията в дългосрочен план

Валидността на това изследване да бъде разглеждана както във външен, така и във вътрешен план.

d) Проучванията в сугестопедията да се извършват на разнообразни места така, че да се определят възможностите за приложение на метода в различни културни и социални среди.

  • С по-малка важност:

a) Да се улесни и координира обмена на изследователска информация.

b) Да се наблегне на приложението на Сугестопедията в началното училище на развиващите се страни.

c) Да се изучи проблема с дислексията в международен аспект с помощта на сугестопедията.

d) Да се разработят писмени насоки за оценка на филми, учебни материали и посещения на училища от външни изследователи.

e) Да се публикува международно списание по сугестология и сугестопедия на различни езици, което да съдържа статии на избран от всеки автор език, но с резюмета на повече езици като български, руски, унгарски, немски, полски, френски и испански.

  • Евентуално :

a) Да се публикува международно списание едновременно на няколко езика.

3.2 Обучение на преподавателите

  • Приоритетно

a) Във всяка страна всички молби за стипендии за обучение на преподаватели да се адресират по официален път.

b) Да се установят норми за подготовка, сертифициране и поддържане качеството на обучение по сугестопедия.

c) Обучение на преподаватели по сугестопедия да започне възможно най-скоро.

  • От по-малка важност:

a) Необходимо е да се използва скала на компетентност, която да отразява растящото ниво на учителската подготовка при издаване на съответното удостоверение.

3.3 Центрове

  • Приоритетно:

a) Да се създаде Международна Асоциация по сугестология и сугестопедия, която да бъде член на ЮНЕСКО. Що се отнася до подготовката, проучванията и координацията, както и публикуване на резултатите, тя ще се ръководи и подпомага от д-р Лозанов.

b) Да се създаде Международен център за подготовка на преподаватели в София. Този център ще бъде под контрола на Международната асоциация по сугестология и сугестопедия.

  • От по-малка важност:

a) В близко бъдеще да се създаде информационен център, чиято задача ще бъде да разпространява информация, свързана със сугестологията и сугестопедията.

Отправена е покана към ЮНЕСКО да окаже съдействие и подкрепа на всички предложени дейности с всички възможни средства и в рамките на действащите международни закони.